Kebab Machine Spare Parts

KM-075 - Main Shaft 2017-2018 Model

Main Shaft 2017-2018 Model